Click Here To Website
เว็บไซต์ www.bcnb.ac.th
 
หมายเหตุ หนัาเว็บไชต์ www.bnc.nu.ac.th นี้จะถูกปิดการเข้าถึง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 
 
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 
Your IP Address 54.162.214.65