โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)


แนะนำการใช้บทเรียน
ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
วัตถุประสงค์
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : ความหมาย
    โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis)
    โรคถุงลมปอดโป่งพอง (emphysema)
ประเภทของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พยาธิสรีรภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(Flash)
ภาวะแทรกซ้อน
การประเมินสภาพทางการพยาบาล
วินิจฉัยการพยาบาล

การพยาบาลและการรักษา(ตอนที่ 1)

การพยาบาลและรักษา (ตอนที่ 2)
วิธีการใช้ inhaled bronchodilator (Flash)(กรุณาเปิดลำโพงหรือต่อหูฟัง)
บรรณานุกรม

แหล่งข้อมูลพื้นฐาน [ 1] [2] [3]

แหล่งข้อมูลบนเว็บ  [ A ] [ B ]
ทดสอบความรู้หลังเรียน
อาจารย ์ประจำวิชา
โปรดเสนอแนะที่   :   W_sattayawong@hotmail.com

 

 

contact me