เกี่ยวกับวิทยาลัย
 • ประวัติวิทยาลัย
 • ปรัชญา/วิสัยทัศน์
 • ปณิธาน/พันธกิจ
 • อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 • ดอกไม้/สีประจำ์
 • คุณลักษณะบัณฑิต
 • นโยบายการบริหารงาน
 • โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
 • กลุ่มงานวิชาการ
 • กลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์
 
 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
          1. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้
           

          1.1 เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น

          1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน

          1.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

          1.4 มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          1.5 มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์

          1.6 แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต

          1.7 มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล

          2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง
          3. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรและ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
          4. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
          5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง
          6. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตได้
          7. ทำวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
          8. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
          9. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          10. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้
 
ปฏิทินผู้อำนวยการ
สายตรงผู้อำนวยการ
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย หน่วยงานภายใน บุคลากร
  ติดต่อหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์